DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Dresden 2006 – wissenschaftliches Programm

Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Downloads | Hilfe

AKB: Biologische Physik

Mo, 09:45–11:30 ZEU 255 AKB 1: Cellular Processes
Mo, 10:30–11:30 ZEU 260 AKB 2: Membranes: Conformations and Dynamics
Mo, 11:30–13:15 ZEU 255 AKB 3: Cell Motility I
Mo, 12:00–13:15 ZEU 260 AKB 4: Membranes: Phase Behavior and Dynamics
Mo, 14:00–15:45 ZEU 255 AKB 5: Cell Motility II
Mo, 14:30–16:00 ZEU 260 AKB 6: DNA Mechanics
Di, 09:45–11:30 ZEU 255 AKB 7: Biopolymers I
Di, 10:15–11:00 ZEU 260 AKB 8: Cell Motility: Neuronal Growth
Di, 11:00–12:00 ZEU 260 AKB 9: Chemical Bonds and Adsorption
Di, 11:30–13:30 ZEU 255 AKB 10: Neuroscience
Di, 12:00–13:00 ZEU 260 AKB 11: Cell Adhesion I
Di, 14:00–16:00 ZEU 255 AKB 12: Soft-Matter Nanofluidic Devices
Di, 14:30–15:45 ZEU 260 AKB 13: Cell Adhesion II
Di, 16:00–18:30 ZEU 255 AKB 14: Molecular Motors
Di, 16:30–18:30 ZEU 260 AKB 15: Biopolymers II
Mi, 14:00–15:15 ZEU 255 AKB 16: Biological Networks
Mi, 14:30–15:30 ZEU 260 AKB 17: Population Dynamics
Mi, 15:30–16:45 ZEU 255 AKB 18: Ion Channels and Nanopores
Mi, 16:00–16:45 ZEU 260 AKB 19: Proteins
Do, 09:45–12:45 ZEU 255 AKB 20: Nano-Biomaterials and Devices
Do, 10:45–12:30 ZEU 260 AKB 21: Intracellular Transport
Do, 14:30–16:15 ZEU 255 AKB 22: Sensory Biophysics and Signal Transduction
Do, 16:15–17:15 ZEU 255 AKB 23: Photo-Biophysics
Do, 17:15–18:00 ZEU 255 AKB 24: Brownian Motion and Fluctuation Theorems
Do, 15:00–18:00 ZEU 260 AKB 25: Cell Mechanics I
Fr, 11:00–12:00 ZEU 255 AKB 26: Cellular Computation and Gene Regulation
Fr, 11:30–13:00 ZEU 260 AKB 27: Cell Mechanics II
Fr, 12:00–13:00 ZEU 255 AKB 28: Single Molecule Probes
Mo, 15:30–18:00 P1 AKB 30: Poster Session I
Mi, 16:30–19:30 P3 AKB 40: Poster Session II
100% | Mobil-Ansicht | English Version | Kontakt/Impressum/Datenschutz
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2006 > Dresden